Αναπτυξιακός Νόμος

Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
(Ν. 4887/2022)

Αντικείμενο Νόμου - Καθεστώτα Ενίσχυσης

Artboard 1

Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

2

Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

3

Νέο Επιχειρείν

4

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

5

Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

6

Αγροδιατροφή /Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων/Αλιεία /Υδατοκαλλιέργεια

7

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

8

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

9

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

10

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

11

Μεγάλες Επενδύσεις

12

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

13

Επιχειρηματικότητα 360ο

Ποσοστά Ενίσχυσης Δυτικής Μακεδονίας

Μικρές επιχειρήσεις 70%
Μεσαίες επιχειρήσεις 60%
Μεγάλες επιχειρήσεις 50%

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε μας και στα social media

Επιλέξιμες Δαπάνες - Ενδεικτικά

Εντος περιφερειακων ενισχυσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης

ΕκΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ
 • Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Καινοτομία για ΜμΕ
 • Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης
 • Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής
  Απόδοσης από ΑΠΕ Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
 • Αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ
 • Συμμετοχή ΜμΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση
  Αποβλήτων

Μη επιλεξιμες δαπανες

 • Λειτουργικά έξοδα
 • Αγορά επίπλων, επιβατικών αυτοκινήτων οικοπέδων, γηπέδων,
  αγροτεμαχίων
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων
 • Ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί εκτάσεως που δεν ανήκει κατά κυριότητα
  στο φορέα της επένδυσης

Διαθέσιμες μορφές ενίσχυσης

Artboard 1

Φορολογική απαλλαγή

2

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης - leasing

3

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

4

Επιχορήγηση

5

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης