ΕΣΠΑ ΔΑΜ Υφιστάμενες

ΕΣΠΑ ΔΑΜ Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Η δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000€ έως και 100.000€.

Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 70%.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Υποβολή Αιτήσεων από 08/02/2024 και ώρα 13:00, έως 08/04/2024 και ώρα 15:00

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στα 21εκ. €

Φλώρινα 6.3 εκ.€ 70%
Κοζάνη 6.3 εκ.€ 70%
Γρεβενά 4.2 εκ.€ 70%
Καστοριά 4.2 εκ.€ 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.17 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός
02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)

03.10 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000 €

04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. έως 5.000 € ανά πρότυπο
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα
04.27 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 10.000 €
04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 10.000 €

06.05 Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου.

Θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της Δ.Χ. θα μειώνεται ανάλογα προκειμένου να τηρείται η ποσόστωση του 30% των προαναφερθέντων δαπανών επί του επιχορηγούμενου Π/Υ.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι υποκατηγορίες των δαπανών μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν σε:

Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, ηλεκτροκίνητων, μηχανοκίνητων ή χειροκίνητων ανυψωτικών περονοφόρων.

Προμήθεια εξοπλισμού που προορίζεται για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, ποιοτικό έλεγχο, διασφάλιση ποιότητας/συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και λογισμικών αυτοματισμού της παραγωγικής διαδικασίας.

Ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού, όπως:

Σταθερούς υπολογιστές, Φορητούς υπολογιστές, Περιφερειακά (keyboard, mouse, ups), Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής), Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων (ηχεία, headset, κάμερα), Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης, Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης, Συστήματα ψηφιακής προβολής, Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode, Φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (σκληρός δίσκος).

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την προμήθεια / χρήση εξοπλισμού, υπό καθεστώς υπηρεσίας (ενδεικτικά «Equipment-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Η αιτούμενη ποσότητα του εξοπλισμού θα πρέπει να δικαιολογείται από το αντικείμενο και τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση.

Λοιπό Εξοπλισμό επιχείρησης

Έπιπλα γραφείου.

Συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.

Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.

Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.

Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).

Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα όπως προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ).

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης και τη μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW, για την κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering).

Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.


Εξοπλισμό κυκλικής οικονομίας
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που στοχεύον στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών, ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, όπως:


Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση.

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα.

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελλαττωματικών προϊόντων, όπως Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής, Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωση υλικών (agglomeration machine), Τεμαχιστές απορριμμάτων

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού βελτιστοποίησης κατανάλωσης υδάτινων πόρων, επανάχρηση νερού, όπως: Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)


Εξοπλισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW, για την κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering).

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
Επιλέξιμα έως του ποσού των 50.000 € και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης. Το μεταφορικό μέσο να είναι, είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών. Τέλος, η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

Βρείτε ολόκληρο τον οδηγό πατώντας στο ΕΔΩ.

📆Κλείστε ένα ραντεβού και ένας σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα.
📧westmacedonia@opus.gr
☎️ 23860 23 490
Ακολουθηστε μας και στα social media: