Τελευταίες Εξελίξεις – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» είναι η τρίτη κατά σειρά δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα ανοίξει, προσεχώς, για υποβολή αιτήσεων. 

Καταρχάς, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου. Στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. 

Προϋποθέσεις 

Ειδικότερα για τη διαδικασία ένταξης στη δράση, σημειώνεται πως θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια. 
 2. Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) -θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση. 
 3. Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος). 
 4. Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου. 
 5. Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 6 Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
 7. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση. 
 8. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων). 
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). 

Επιχορήγηση 

Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία. Στοιχεία Αξιολόγησης Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με: 

 • την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων 
 • την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
 • την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
 • τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες 

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος -> Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων Έως 80%
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός: * Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός * Εργαστηριακός εξοπλισμός * Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό * Λοιπός εξοπλισμός Έως 100% 
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) 
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας 
 • Τεχνικές μελέτες 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 • Μεταφορικά μέσα 
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό) 
 • Έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση του ΕΣ Έως 7%