Αναπτυξιακός – Πρωτογενής τομέας για επενδυτικά σχέδια έως 600.000€

Ποιους αφορά; 

 • Φυτική Παραγωγή: όλοι οι τύποι παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)
 
 • Ζωική Παραγωγή: 
 1. Βοοτροφικές μονάδες.
 2. Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
 3. Χοιροτροφικές μονάδες.
 4. Μονάδες μονόπλων
 5. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων
 6. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών 
 7. Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών
 8. Σηροτροφικές μονάδες
 9. Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης
 10. Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής
 11. Πτηνοτροφικές μονάδες (Υπό όρους)

Ποιοι είναι οι τύποι των επενδυτικών σχεδίων; 

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Ποιες είναι οι 3 βασικές προϋποθέσεις ; 

  • Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής
  • Η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων
  • Η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας

Ποιες είναι επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά) ; 

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων;  

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;  

 • Έως 600.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 

Πότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων;

Δεν είναι ακόμη γνωστό