Προδημοσίευση Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ 2021 – 2027. Στόχος του ΠΔΑΜ είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές,
εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει το 70% 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στα 266εκ. €

Φλώρινα 79.8εκ€ 70%
Κοζάνη 79.8εκ.€ 70%
Γρεβενά 53.2εκ. € 70%
Καστοριά 53.2εκ. € 70%

Προυπολογισμός και είδη ενισχύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

  1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του €1.000.000,
  2. για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των €500.000,
  3. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000,
  4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000

Είδη ενισχύσεων

  • Επιχορήγηση
  • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Το είδος ενίσχυσης της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

 Περιορισμοί

  • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στο καθεστώς ενίσχυσης «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» μπορεί να φτάσει έως τα 10.000.000 ευρώ
  • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.

 
Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου.

Μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση εδώ. Για να ελέγξουμε την επιλεξημότητα του business plan σας αλλά και για τη βέλτιστη προετοιμασία του, επισκεφτείτε μας στο γραφείο μας στην 28ού Συντάγματος Πεζικού 9 στο Αμύνταιο.