2ος κύκλος για την Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ποιους αφορά; 

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Ποιες είναι επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά) ; 

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων;  

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;  

 • 50.000 – 3.000.000€ για ΚοινΣΕΠ κλπ.
 • 100.000 – 3.000.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 – 3.000.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 – 3.000.000€ για μεσαίες
 • 1.000.000 – 5.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις
 

Πότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων;

Hμερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023 και  ημερομηνία λήξης  η 29η Σεπτεμβρίου 2023.